Penktadienis, 07 Spalis 2022

Aktuali informacija


DIDŽIUOJAMĖS IR DŽIAUGIAMĖS

Yra sakoma, kad kalbų mokėjimas gerina ir kitas mąstymo savybes, pavyzdžiui, atmintį ir pastabumą. Kalbantieji ne viena užsienio kalba geriau moka ir gimtąją kalbą, nes yra labiau įsigilinę į kalbos sandarą apskritai.
Džiaugiamės respublikinio rusų kalbos vertimų konkurso „Tavo žvilgsnis“ rezultatais. Vertinant darbus dėmesys buvo kreipiamas į kūrybinį vertėjo požiūrį perteikiant mintis gimtąja kalba, kūrinio nuotaikos atitikimą, gramatines ir kalbos klaidas. Konkurse gimnazijos mokiniai dalyvauja jau daugiau nei 15 metų. Smagu, kad kaip ir kasmet turime nemažą būrelį nugalėtojų, tai:

Kamilė Šauklytė, 7a; Akvilė Želvytė, 7a; Inesa Ruzgailaitė, 8a; Emilija Butkutė, 8b; Adrija Kubiliūtė, IG; Samanta Lenkevičiūtė, IG; Austėja Pipiraitė, IIGb;Živilė Pudžmytė, IIGb; Viltė Sandaitė, IIGb.

Mokines konsultavo rusų kalbos mokytojos Daiva Račkauskienė, Milda Puškorienė, lietuvių kalbos mokytojos Laura Butkutė, Lina Butkuvienė, Vanda Kontrimienė.

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija

Aplinkotyrinė veikla!

2022 m. rugsėjo 27 d. Darbėnų gimnazijos 8a ir 8b klasių mokiniai dalyvavo integruotoje praktinėje veikloje „Tarša plastiku Baltijos jūroje“, kurią vykdė Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto mokslo darbuotojas doc. dr. Arūnas Balčiūnas ir Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, biotechnologijų mokytoja Simona Balčiūnienė. Bendradarbiaudami bendroje veikloje dalyvavo Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos, Palangos Senosios gimnazijos, Darbėnų gimnazijos, Kopenhagos atvirosios gimnazijos mokiniai.

2022 – ŽEMAIČIŲ KALBOS METAI

IIG klasėje mokslo metų pradžioje, nagrinėdami temą „Bendrinė kalba ir jos reikšmė lietuvių kultūrai“, nuodugniau susipažįstame su lietuvių kalbos tarmėmis ir suprantame, kad tarmės yra bendrinės kalbos gyvybingumo šaltinis. Sužinojusi, kad Kretingos Jurgio Pabrėžos gimnazija rengia respublikinę mokslinę konferenciją „Žemaičių kalbos metams paminėti“, negalėjau nepakviesti ir savo mokinių pasiklausyti garsiausių mūsų šalies kalbininkų pranešimų, turinčių tiesiogines sąšaukas su dešimtoje klasėje nagrinėjamomis temomis. Konferencijoje dalyvavo penkios IIG klasės mokinės: Martyna Galdikaitė, Adrija Kubiliūtė, Samanta Lenkevičiūtė, Rugilė Rimkutė, Gabija Zastartaitė. Merginos turėjo progą išgirsti VU Šiaulių akademijos prof. dr. Juozo Pabrėžos pranešimą „ŽEMAITIU KALBA: KERAVUOJĖMS ĖR TVĖRTĖNĖMS“. Profesorius pabrėžė, kad yra visos sąlygos žemaičių kalbai įteisinti: pirmiausia gramatiniai kalbos požymiai ir, antra, kad žemaičių kalba yra leidžiamos knygos. O mokytojai Jadvygai Miežetienei, konkurso „Koram žemaitėška“ organizatorei, kilo mintis, kad šalia suaugusių knygų galėtų atsirasti ir vaikų kūrybos žemaičių kalba knygelė, kur būtų sudėti ir geriausi minėto konkurso darbai. Be to, įdomu buvo išgirsti apie Gaidžio kalnus Žemaitijoje bei su tuo susijusias tradicijas (prof. dr. Rimantas Balsys, Klaipėdos universitetas), ir apie žemaitiškus kūno dalių pavadinimus (prof. dr. Dalia Pakalniškienė, Klaipėdos universitetas), o pranešimą „VALSTYBINEI KALBAI 100 METŲ. PASIRINKOME BŪTI!” skaitė pats Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis. Be viso to, dar išgirdome ir poeto Juozo Maksvyčio žemaitiškai sukurtų eilių. Žiniomis ir suvokimu ne tik apie žemaičių, bet ir apie bendrinę kalbas, jų sąsajas merginos lietuvių kalbos pamokoje pasidalins su savo klasės draugais. Esame dėkingi Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos vadovui už šiltą priėmimą.

Vanda Kontrimienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja


SKELBIMAS

KONKURSAS VYRIAUSIOJO BUHALTERIO

PAREIGOMS UŽIMTI

2022-09-08

­

Skelbiamas atviras konkursas Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos (biudžetinė įstaiga; Laukžemės g. 9, Darbėnų mstl., 97265 Kretingos r.; kodas 190283428) vyriausiojo buhalterio (1,25 etato, neterminuota sutartis) pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

1. Vyriausiasis buhalteris privalo organizuoti įstaigos buhalterinę apskaitą, rengti įstaigos biudžeto projektus pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, užtikrinti finansinių – ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą finansinių ir apskaitos dokumentų rengimą ir įforminimą.

2. Rengti įsakymų ir kitų gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus;

3. Savarankiškai vykdyti kitas pareigybės aprašyme nurodytas ar gimnazijos direktoriaus perduotas funkcijas.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus.

2. Aukštasis universitetinis arba aukštesnysis finansinis ar buhalterinis išsilavinimas.

3. Mokėti dirbti buhalterinės apskaitos programa „BIUDŽETAS“ pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS)  ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo sistema (VSAKIS).

4.  Gebėti dirbti kompiuterinėmis programomis Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

5.  Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją.

Privalumai:

1. Buhalterinio darbo patirtis švietimo įstaigoje.

Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau vadinama – prašymas) (Aprašo 2 priedas);

2. Asmens dokumento kopiją;

3. Gyvenimo aprašymą (CV);

4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

5. Pretendento anketą (Aprašo 3 priedas).

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti gražinami pretendentui.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai teikiami Valstybės tarnybos portale http://portalas.vtd.lt . Dokumentai pateikiami elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki 2022 m. rugsėjo 22 d.), neįskaitant konkurso paskelbimo dienos.

Išsamesnė informacija telefonu 8 615 32684

Direktorė Sonata Litvinienė

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos konkurso vyriausiojo buhalterio pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašas

1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas 6 priedas


 

SKELBIMAS

 

KONKURSAS DIREKTORIAUS  PAVADUOTOJO UGDYMUI

PAREIGOMS UŽIMTI

2022-09-08

­

Skelbiamas atviras konkursas Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos (biudžetinė įstaiga; Laukžemės g. 9, Darbėnų mstl., 97265 Kretingos r.; kodas 190283428) direktoriaus pavaduotojo ugdymui (0,5 etato, neterminuota darbo sutartis) pareigoms užimti.

Darbo pobūdis. Vadybinė veikla, vadovaujantis gimnazijos nuostatais, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymu:

 1. Planuoti gimnazijos veiklą ir ją įgyvendinti;
 2. Formuoti gimnazijos ugdymo turinį ir stebėti jo įgyvendinimą;
 3. Analizuoti, sisteminti, apibendrinti duomenis – teikti išvadas ir pasiūlymus ugdymo turiniui tobulinti; siekiant šiuolaikinės pamokos vadybos, inicijuoti pokyčius ugdymo procese;
 4. Stebėti, analizuoti ir vertinti mokytojų praktinę veiklą, orientuotą į individualią mokinio pažangą;
 5. Rengti ir įgyvendinti įvairius projektus;
 6. Rengti įsakymų ir kitų gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus;
 7. Savarankiškai vykdyti kitas pareigybės aprašyme nurodytas ar gimnazijos direktoriaus perduotas funkcijas.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

2. Turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

3. Turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) švietimo įstaigoje patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

 1. Lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus.

Kiti reikalavimai:

Pretendentas turi išmanyti, mokėti, žinoti:

 1. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, puikiai išmanyti elektroninio dienyno, ir kitų informacinių sistemų funkcionalumą;
 2. Žinoti bei išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius bendrojo lavinimo mokyklų veiklą;
 3. Išmanyti gimnazijos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius dokumentus, mokymo tikslus, uždavinius, darbo teisinius santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas;
 4. Išmanyti dokumentų valdymą, žinoti dokumentų rengimo taisykles ir raštvedybą;
 5. Išmanyti kokybės vadybos sistemos principus, mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 6. Gebėti užtikrinti mokinių saugumą, emociškai saugią mokymo(si) aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal Gimnazijos nustatytą tvarką;
 7. Būti pareigingam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti dirbti komandoje;
 8. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą;
 9. Rengti ataskaitas, aiškiai ir sklandžiai komunikuoti teikiant informaciją žodžiu, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Privalumai:

1. Vadybinė patirtis;

2. Komandinio darbo patirtis;

3. Projektų rašymo ir įgyvendinimo patirtis;

4. Darbas su duomenų bazėmis bei prezentacinėmis programomis;

5. Kiti privalumai nurodomi pretendento nuožiūra.

Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (toliau vadinama – prašymas) (Aprašo 2 priedas), 2. Asmens dokumento kopiją;

3. Gyvenimo aprašymą (CV);

4. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

5. Darbo stažą patvirtinančio dokumento kopiją;

6. Pretendento anketą (Aprašo 3 priedas)

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti gražinami pretendentui.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai teikiami Valstybės tarnybos portale http://portalas.vtd.lt . Dokumentai pateikiami elektroniniu būdu per VATIS Prašymų teikimo modulį 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (iki 2022 rugsėjo 22 d.), neįskaitant konkurso paskelbimo dienos.

Išsamesnė informacija telefonu 8 615 32684

Direktorė Sonata Litvinienė

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Kretingos rajono Darbėnų gimnazijos konkurso direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašas

1 priedas 2 priedas 3 priedas 4 priedas 5 priedas 6 priedasPuslapis 1 iš 227

Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Prisijungimas prie El.paštas(Outlook)

Prisijungimas prie Teams

Prisijungimas prie Office 365

Informacija tėvų (globėjų) dėmesiui

IMRIS sistemoje nuo 2022-01-02 vykdoma mokinių, kurie Darbėnų gimnazijoje mokysis nuo 2022-09-01, registracija (būsimi pirmokai, penktokai, IG, IIIG klasių ir iš kitų mokyklų atvyksiantys mokiniai). Registruoti mokinius galite paspaudę šią nuorodą:

https://vrppis.kretinga.lt/imris/bendra_registracija

Ar tampame tolerantiška bendruomene?
 

Gamtosauginių mokyklų programa

Gamtosauginių mokyklų programa

Kretingos rajono švietim centras

Nacionalinė švietimo agentūra

Pagalbos vaikams linija

Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Elektroniniai valdžios vartai

Mokinių priėmimas į Kretingos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

Prašymas registruoti vaiką į Kretingos rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupę

Tėvų prašymų peržiūra (vaiko vieta eilėje)

Darbuotojų poreikis

Psichologas (1,0 etatas, neterminuota darbo sutartis).

Geografijos mokytojas (0,97 etato, neterminuota darbo sutartis)

Meninio ugdymo mokytojas (0,5 etato, neterminuota darbo sutartis)

October 2022
MTWTFSS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Užsiprenumeruokite naujienas!